کالیبراسیون RTD یا دماسنج مقاومتی پلاتینی

مقدمه دو نوع کالیبراسیون( کالیبراسیونRTD)  برای PRT ها وجود دارد- توصیف خصوصیات و تست تحمل. نوع کالیبراسیون برای انجام با توجه به نحوه استفاده از UUT و دقت مورد نیاز کاربر تعیین می شود. توصیف مشخصه نوعی کالیبراسیون است که در آن مقاومت واحد تحت آزمایش (UUT) در چندین نقطه دما تعیین می شود و […]