مدیران

img

مهدی نورس فرد

مدیرعامل

img

طاهره تسلیمی پور

عضو هیأت مدیره، مدیر فنی

img

نام و نام خانوادگی

مدیر توسعه کسب و کار

تیم بهفا

img

نام و نام خانوادگی

کارشناس ارشد آزمایشگاه

img

نام و نام خانوادگی

کارشناس ....

img

نام و نام خانوادگی

کارشناس ....