کالیبراسیون تجهیزات شیمی

آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما کالیبراسیون تجهیزات مرتبط با کمیت های شیمی (انواع pH متر، هدایت سنج ، اسپکتروفتومتر، DOمتر، رفراکتومتر، کدورت سنج، کلرسنج و BOD متر) را با استفاده از استاندارهای مربوطه انجام می دهد. آزمایشگاه بهینه اولین و تنها آزمایشگاه مرجع در ایران است که توانایی کالیبراسیون اسپکتروفتومترهای مادون قرمز را دارد. قابلیت ردیابی کمیت های شیمیایی در آزمایشگاه بهینه از طریق کمپانی Hellma, STARNA, تایید صلاحیت شده توسط UKAS و DAKKS می باشد.