کالیبراسیون Particle Counter

آزمایشگاه بهینه اولین و تنها آزمایشگاه مرجع در ایران است که امکان کالیبراسیون پارتیکل کانترهای هوا را با روش مرجع و بر اساس استاندارد ISO 21501 انجام می هد.
دوره های مرتبط با کالیبراسیون پارتیکل کانتر توسط کارشناسان این آزمایشگاه در کمپانی های معتبر Metone, Climet , Sojing گذرانده شده است.