کالیبراسیون پلاریمتر

آزمایشگاه بهینه اولین آزمایشگاه مرجع در ایران است که توانست کالیبراسیون پلاریمترها را به دامنه فعالیت خود اضافه نماید.
در حال حاضر آزمایشگاه بهنیه تنها نماینده سازمان استاندارد در کالیبراسیون دستگاه های TOC می باشد.
دوره های مرتبط با کالیبراسیون پارتیکل کانتر توسط کارشناسان این آزمایشگاه در کمپانی های معتبر اروپایی گذرانده شده است.