کالیبراسیون دستگاه های آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما کالیبراسیون دستگاه های آنالیز دستگاهی (انواع HPLC, GC, IC, TOC, Titrator, Karl Fischer) را با استفاده از استاندارهای مربوطه انجام می دهد.
آزمایشگاه بهینه اولین آزمایشگاه مرجع در ایران است که توانست کالیبراسیون این دستگاه ها را به دامنه فعالیت خود اضافه نماید.
در حال حاضر آزمایشگاه بهنیه تنها نماینده سازمان استاندارد در کالیبراسیون دستگاه های TOC می باشد.
قابلیت ردیابی کمیت های شیمیایی در آزمایشگاه بهینه از طریق کمپانی Agilent, Jaytee تایید صلاحیت شده توسط UKAS و NIST می باشد.