فشار

آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان بهینه فرآیند آزما فرآیند کالیبراسیون کلیه فشارسنج ها، ثبات های فشار ، ترمومانومترها و اختلاف فشارسنج ها، سوئیچ های فشار و کلیه ترنسمیتر ها و ترنسدیوسرهای فشار که خروجی آن ها برحسب یک کمیت الکتریکی مانند ولتاژ ، جریان یا فرکانس و نیز مواردی که دارای نمایشگر دیجیتال یا آنالوگ می باشند را در مقیاس گستره فشارمثبت ، خلاء یا منفی ، ترکیبی و مقادیر میانی آن ها در رده های درستی مختلف (Accuracy Class) در گستره فشار-۰٫۹۵ bar   تا  ۷۰۰ bar را انجام می دهد.

این آزمایشگاه در گستره اختلاف فشار ۱۰۰- پاسکال تا ۱۰۰ پاسکال دارای توانمندی کالیبراسیون و اندازه گیری ۰٫۱ پاسکال را دارا می باشد.

راهنماهای EURAMET و DKD در آزمایشگاه برای کالیبراسیون موارد فوق کاربرد دارند.