کالیبراسیون رفرکتومتر

آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما کالیبراسیون هیدرومترها را بر اساس استاندارد BS 718 انجام می دهد. در این روش دانسیته محلول های استاندارد به روش گراویمتری تعیین و سپس با مقدار قرائت شده مقایسه می شود.