کالیبراسیون رطوبت سنج های محیطی و محیط های رطوبت

آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان بهینه فرآیند آزما آزمایشگاه کالیبراسیون بهفا برای کالیبراسیون رطوبت سنج ها در گستره ۱۱%RH تا ۹۸%RH از محلول نمک ها و کپسول ها و برای محفظه های دما و رطوبت در گستره ۸ %RH تا ۹۸%RH  از حسگرهای مرجع در گستره دمای تا ۱۸۰ درجه سلسیوس استفاده می نماید.

قابلیت ردیابی مراجع آزمایشگاه بهینه از طریق کالیبراسیون های انجام شده توسط شرکت Testo و مرکز تایید صلاحیت DAKKS می باشد.

کالیبراسیون رطوبت سنج های در سطح کاری در سه رطوبت در گستره ۱۱ تا ۹۸ درصد (نقاط ۲۳، ۳۳ و ۷۵ درصورت عدم وجود درخواست) و در سطح مرجع در هشت رطوبت مرجع در گستره ۱۱ تا ۹۸ درصد انجام می گردد.