کالیبراسیون انواع دماسنج های مقاومتی، ترموکوپل ، محفظه های دمایی و ...، کمیت رطوبت

آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما کالیبراسیون تجهیزات مرتبط با کمیت دما (انواع محیط های دمایی، دماسنج های مایع در شیشه، دوفلزی، سیستم پرشده، سنسورهای سطحی، ترموکوپل، سنسورهای مقاومتی، انواع نمایشگرهای و شبیه سازهای دما و دماسنج های محیطی) را با استفاده از استاندارهای مربوطه انجام می دهد.
آزمایشگاه بهینه اولین آزمایشگاه مرجع در ایران است که توانایی کالیبراسیون انواع دماسنج ها در گستره دماهای پایین تر از منفی ۴۵ درجه تا منفی ۱۰۰ درجه را دارد. کالیبراسیون محیط های دمایی تا دمای منفی ۲۰۰ درجه توسط این آزمایشگاه امکان پذیر می باشد.
قابلیت ردیابی کمیت دما در آزمایشگاه بهینه از طریق سازمان استاندارد ترکیه (UME) و کمپانی FLUKE آمریکا می باشد.