حجم

کالیبراسیون تجهیزات حجم سنجی پیستونی مقادیر خطا و انحراف معیار نسبی حاصل از ده بار تکرارپذیری گزارش می شود تا کاربر بتواند مقادیر موجود در گواهینامه کالیبراسیون را با خطای مجاز مندرج در استانداردهای مربوطه یا ادعاهای سازنده مقایسه نماید.
آزمایشگاه بهینه اولین و تنها آزمایشگاه مرجع در ایران است که توانایی کالیبراسیون بوتیرومترها را دارد.