کالیبراسیون اسپکتروفتومتر

آزمایشگاه کالیبراسیون بهینه فرآیند آزما جهت انجام کالیبراسیون اسپکتروفتومتر از استانداردهای ASTM E 925 و OIML R 135 استفاده می نماید. کالیبراسیون طول موج در حداقل ۵ نقطه با استفاده از فیلتر های Holmium Oxide Glass Filter وDidymium Glass Filter و نیز محلول Holmium Oxide In HClO4، جذب فتومتری ناحیه مرئی در ۳ مقدار و در ۵ طول موج با استفاده از فیلتر های Neutral-Density Glass ، جذب فتومتری در ناحیه ماوراءبنفش در ۲ الی ۶ مقدار و در ۴ طول موج با استفاده از محلول های Potassium Dichromate، بررسی نور اضافه در ۳ طول موج صورت می پذیرد. در صورت درخواست مشتری تکرار پذیری طول موج و جذب فتومتری و نیز تست تفکیک پذیری به موارد فوق اضافه خواهد شد.